Our Mission

 

Ka Nuʻukia 

 ho‘oulu i ka ‘ai i lako ka ‘ohana. E ho‘ona‘auao aku a e ho‘ohuli i ka lima i lalo i ano hana mahi‘ai like ‘ole me ke ka‘ana like ‘ana kekahi i kekahi e like me ka hana a po‘e ‘ōiwi like ‘ole o ka  kahiko. No ka hanauna o nēia  me ka hanauna e hiki mai ana. 

 

 

Our Mission 

 To inspire in-your-yard, self-reliant food production through educational outreach - supporting many diverse farming methods, as well as a gift-based distribution model (which was used by the Hawaiian people, and all of our ancestors) and building community for present and future generations.